Pälkäneen kalatalousalue

RoineMallasvesiPälkänevesi


Ajankohtaista

Jäsenkirje 1/2020

Sisältää mm.:

Kalatalousalueen nettisivut

Net­ti­si­vut tu­le­vat jat­kos­sa ker­to­maan Päl­kä­neen ka­la­ta­lous­a­lu­ee­seen ja pai­kal­li­sis­ta ka­la­ta­lou­teen liit­ty­vis­tä ajan­koh­tai­sis­ta ja vi­ral­li­sis­ta asiois­ta.

Ka­la­ta­lous­a­lu­een teh­tä­vät ei­vät käy­tän­nös­sä poik­kea en­tis­ten ka­las­tus­alu­ei­den teh­tä­vis­tä, ja Päl­kä­neen ka­la­ta­lous­a­lue on jo­ka suh­tees­sa lä­hes sa­ma kuin edel­tä­jän­sä Roi­neen-Mal­las­ve­den-Päl­kä­ne­ve­den Ka­las­tus­alue, jo­ten sen jää­mis­töön kuu­lu­vi­en seit­ti­si­vu­jen an­ta­mat tie­dot ovat edel­leen pä­te­viä.

Pälkäneen kalatalousalueen yhteystiedot

Tar­vit­taes­sa li­sä­tie­to­ja voi ky­syä esim. yh­tey­den­ot­to­lo­mak­keel­la. Lo­mak­keen yh­tey­des­sä on ker­rot­tu myös yh­teys­tie­dot.


Osakaskuntien luvat

Lin­kit vie­vät verk­ko­kaup­paan. Siel­tä löy­ty­vät myös osa­kas­kun­ta­koh­tai­set kar­tat ja oh­jeet.

Hankkeet

  • Käyt­tö- ja hoi­to­suun­ni­tel­ma (han­ke­si­vu)
  • Ka­las­tuk­sen­val­von­nan ke­hit­tä­mi­nen
  • Ka­las­tus­tie­dos­te­lu
  • Kir­jan­pi­to­ka­las­tuk­sen tu­los­ten yh­teen­ve­to

Yhteystiedot ja yhteydenottolomakeYhteistyökumppaneilta


Retkeily ja luonto

  • Laavut ja nuotiopaikat

Kala ja sen käyttö